ANBI

Serve & Travel is een stichting zonder winstoogmerk.

ANBI-gegevens

 5026,36,4839    63920    e 30-06-2021

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Serve en Travel
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 813592082
Website adres: www.serve-travel.nl
E-mail: info@serve-travel.nl
Adres: Dwarsweg 6
Postcode: 1424 PL
Plaats: De Kwakel

 

De Stichting Serve & Travel is een stichting die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De stichting DJW is ingeschreven in het handelsregister (nr. 32079885) bij de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Serve & Travel.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen. Het bestuur benoemd zijn eigen leden met algemene stemmen. Het bestuur kiest zelf uit eigen leden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De doelstelling van de Stichting Serve & Travel is als volgt in de statuten verwoord:

  • De stichting Serve & Travel organiseert groepsreizen naar verschillende gebieden, waar vanuit zendingswerk wordt gedaan, diaconale projecten worden onderhouden en waar mensen werken die door de CGK zijn uitgezonden naar missionaire en/of diaconale projecten. Het gaat daarbij om diaconale ontmoetingsreizen. We willen met christenen in het gastland in contact komen en met hen het geloof delen.
  • Wanneer we daar zijn helpen we bij praktisch werk ten dienste van het project. Er wordt aandacht gegeven om in het gastland iets te zien op het gebied van natuur, cultuur en gewoonten van mensen in het gastland. De stichting Serve & Travel biedt ieder jaar reizen aan naar projecten in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/

Het beleidsplan van de Stichting DJW kunt u vinden via deze link:

http://serve-travel.nl/beleidsplan/ 

E. Beloningsbeleid.

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen eventueel worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De stichting beijverd zich in het organiseren van reizen voor jongeren uit vooral de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland naar projecten in met name het buitenland waar deze kerken een band mee hebben. De jongeren kunnen de mensen daar gedurende enige weken helpen bij het uitvoeren van een klus. Tegelijk verblijven ze bij lokale gastgezinnen en worden daarmee ook gelijk ondergedompeld in hun cultuur.

G. Voorgenomen bestedingen.

Bij deelname betalen deelnemers een bijdrage (inschrijfgeld) aan de stichting. Uit deze bijdragen worden de onkosten van de stichting gefinancierd. De overige kosten voor de deelnemers worden op basis van werkelijk gemaakte kosten aan de deelnemers doorberekend.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De gegevens zijn gecontroleerd door een externe kascontrolecommissie die haar bevindingen heeft gerapporteerd aan het bestuur van de Stichting. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar, doordat inmiddels een coördinator is aangesteld die een vergoeding voor de uren ontvangt. Tevens wordt de werkwijze gewijzigd waardoor de deelnemers meer bijdragen aan de kosten die DJW gaat maken.

Baten  (in Euro’s)                                 Werkelijk 2022                 Werkelijk 2021                    Werkelijk 2020      

Deelnemer-bijdragen                                     12.760,00                            3.258,60                                7.300,00        

Giften Algemeen                                                     75,00                                                                           

Rente Spaarrekeningen                                          –                                            1,31                                       1,31

Totaal baten (a)                                                 12.835,00                           3.259,91                               7.301,31

Lasten

Reisverzekeringen                                                  163,24                               163,24                                163,24

Reis- en verblijfkosten                                                                                                                                   124,64   

Kosten coordinator                                                                                                                                     6.282,10

Kosten PR/website                                                   562,65                             411,40                              2.291,18    

Tickets + kosten                                                   11.393,93                          4.300,00                             5.358,60         

Betaalde kosten vorig jaar                                                                                                                         3.616,95    

Kosten bank                                                               175,85                          139,09                                   134,40

Onkosten Serve & Travel                                           36,48                            63,63                                     63,63 

Totaal lasten (b)                                                   12.332,15                      5.151,73                              19.989,76 

Resultaat (a-b)                                                          502,85 –                    1.151,73 –                            12.688,45 –   

Toelichting
Onder onkosten Serve & Travel zijn opgenomen alle kosten die nodig zijn om genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren.

De kas wordt gecontroleerd door de diaconie van een genabuurde gemeente. Dat is vorig jaar in het najaar gedaan door de diaconie van de Samenwerkingsgemeente Alexander.