Kerken

Het belang van jeugddiaconaat.

Informatie voor kerken

Serve & Travel beweegt zich binnen de markt van de zogenaamde ‘werkvakanties’. Hierbij ga je met een kleine groep op ontdekkingstocht en stap je binnen in een andere cultuur, een andere taal en een andere gemeenschap. In een bestek van twee of drie weken wordt een van tevoren afgesproken programma uitgevoerd. Binnen deze ‘markt’ is het nodige in beweging. We willen niet meer het werk aan kerken of scholen doen voor de lokale bevolking die dit prima zelf kan doen. We willen het wel samen met hen doen en dan ook nog eens onder leiding van hen. Dit vraagt om ontmoeting, gesprek en het ontvangen van wederzijds begrip. Dit levert veel op, vooral wat niet meteen te zien is!

Resultaten

De resultaten op persoonlijk niveau springen het meest in het oog. Er worden crossculturele contacten opgebouwd als deel van een waardevol netwerk. De buitenlandse ervaringen zijn vormend of de reiziger nu jong of wat minder jong is. Ook is een geestelijke verandering op te merken: een hulpreis verandert jongeren, zo kopte het ND op 8 februari 2017. ‘Jongeren die zijn mee geweest op een vrijwilligersreis zijn na afloop actiever in de kerk en hebben een levendiger  geloof dan voorheen. Aan een project gaat een jaar van voorbereiding vooraf. De jongeren gaan plannen maken om geld in te zamelen, waarbij de hele kerk meeleeft. Er worden collectes gehouden, acties georganiseerd of er is bijvoorbeeld een lunch na de dienst. Op die manier zien ze dat de kerk meer is dan een saaie plek waar oude liederen worden gezongen.’ Ook komen de reizigers in contact met christenen die het in materieel opzicht veel minder hebben, maar wel een rotsvast geloof bezitten. Dat opent nogal eens de ogen voor de geestelijke rijkdom van het geloof.

Reuring

Ook voor de plaatselijke kerken in ons land zijn deze reizen vruchtbaar. Zoals boven al is aangeven genieten ze van de spin-off van de diaconale vakanties. Jongeren zorgen voor ‘reuring’ in de gemeente om hun reis en/of project te financieren; en je krijgt nogal eens andere jongeren terug met meer oog en hart voor de kern van het christelijke geloof en de waarden van een plaatselijke gemeente. Het wordt meer en meer gebruik in onze kerken om jongeren als onderdeel van de catechisatie snuffelstage te laten lopen in het pastoraat, diaconaat of in liturgische onderdelen. De ontmoetingsvakantie heeft al deze elementen in zich en, als het een reisgezelschap uit één gemeente betreft, nemen ze elkaar mee, zowel bij de voorbereiding als bij terugkomst.

Buitenlandse kerken

Voor buitenlandse lokale partners en kerken zijn deze reizen waardevol omdat er contacten ontstaan tussen jongeren in hun gemeente met jongeren in het Westen die wederzijds inspirerend zijn.  Ze worden bemoedigd en ondersteund in hun eigen missionaire en diaconale werk in eigen omgeving. Die ondersteuning bestaat niet alleen in financiële en praktische hulp, maar vooral ook in morele ondersteuning en gebed voor elkaar. Voor missionair-diaconale werkers (MDW-er) kan het een kortverband ondersteuning in het werk betekenen. Hierbij is het van belang dat er geen paternalistische houding wordt ingenomen. Wij besluiten niet wat in het buitenland nodig is en doen niet wat daar zélf kan worden gedaan. We bouwen vooral een relatie op en slaan de handen ineen.

Jeugddiaconaat

Ook landelijke deputaatschappen als het Diaconaat CGK hebben belang bij deze reizen. In het beleidsplan is opgenomen dat jeugddiaconaat een belangrijk aandachtspunt is. Diaconale vakanties bieden goede mogelijkheden voor een praktische invulling ervan.